تاریخچه اتوبوسرانی

رشد روز افزون شهر کرمان وازدیاد فاصله بین منازل ومحل کار شهروندان ،اسفالت تدریجی خیابان ،گران بودن هزینه تاکسی و... تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی شهر کرمان را بیش از پیش ضروری نشان می داد .سرانجام با فعالیت انجمن های محلی شهر کرمان درساعت 6 بعداز ظهر روز یکشنبه 17/6/54 با حضور سعیدی فیروز آباد (استاندار وقت) در دبیرستان پهلوی(امام خمینی کنونی) نخستین جلسه تشکیل گردید. در این جلسه که به دعوت اعضای هیات موسس شرکت اتوبوسرانی صورت گرفته بود موجودیت شرکت اتوبوسرانی کرمان اعلا م گ ردید با ت اسیس این شرکت که سرمایه آن 15 میلیون ریال بود ،12 اتوبوس ودر 6 مسیر مختلف،118 هزار شهروند کرمانی را جابجا می کرد.

مدتها احساس می شد کرمان به شرکت اتوبوسرانی احتیاج دارد، تا اینکه شهریور 1345 در جلسه ای که با حضور نمایندگان انجمن ها وطبقات مختلف مردم کرمان تشکیل شد ،هیاتی 5 نفره جهت مطالعه درباره تاسیس شرکت اتوبوسرانی انتخاب گردید. این هیات با مقامات مملکتی ارتباط برقرار کرده وبا کمپانی های وارد کننده اتوبوس وارد مذاکره شد. وبه این نتیجه حاصل شد که باید در کرمان شرکتی با سرمایه 15 میلیون ریال ،منقسم به سهام های 10 هزار ریالی تشکیل گردد و مقرر گردید 51 درصد از این سهام که7 میلیون و650 هزار ریال می شد توسط شهرداری خریداری شودو 49 در صد سهام آن که مبلغ 7 میلیون وسیصدو پنجاه هزار ریال بود توسط مردم خریداری شود)) اوایل بهمن سال 1347 شمسی شهرداری کرمان با انتشار آگهی تصمیم خودرا دایر بر تشکیل شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرد واز مردم خواست که با خرید سهام (هر سهم 1000 ریال) شهرداری را در این امر یار برسانند. تعدادی سهام توسط عده ای خریداری شد اما شهرداری به علت نداشتن بودجه از خرید سهام خودداری کرده عده ای از معتمدین محلی که روند تاسیس شرکت را کند می بینند تعهد می کنند که 200 سهم (2 میلیون ریال) از این سهام را خریداری کنند مشروط براینکه شهرداری نیز 2 میلیون ریال از سهام خودرا بپردازد تا با سرمایه 4 میلیون ریال سر قسط اتویوسها شرکت واریز شود. ((اگر شهرداری همکاری کرده بود شهر ما خیلی زودتر صاحب این شرکت می شد روزی که این حرکت در کرمان آغاز شد شهرهای تبریز،اصفهان،آبادان،شیراز ومشهد فاقد اتوبوسرانی بودند کار تاسیس وفروش سهام چند سال به طول انجامید وزمانی به نتیجه قطعی رسید اتوبوس در آن شهرها در حال حرکت بودشهرداری می توانست با حداقل مبلغ 500 هزار ریال قرارداد خرید اتوبوس را با کمپانی های وارد کننده امضا نماید وحتی اتوبوسها را خریداری کند تا شرکت راه اندازی شود وبعداز مردم درخواست خرید سهام کند،اما چنین نشد)) پس از چندی حائری زاده شهردار جدید وقت ،تاسیس این شرکت را جزو برنامه کاری خود قرار داد واز مردم دعوت به همکاری کرد.محمد دانشور مولف کتاب از قلعه دختر تا دقیانوس در این خصوص اینگونه اظهار نظر می کند در بدو تاسیس این شرکت محل مناسبی برای استقرار اتوبوس ها وقسمت اداری وجود نداشت در چنین اوضاع واحوال مرحوم حاج اصغر نخعی که از نیکوکاران شهر کرمان بود با پیش نهاد ! به این ترتیب که اولاً :قسمت عمده سهام خصوصی را خریداری کرد وثانیاً محل محل فعلی جایگاه سوخت CNG را که کلاً از جمله مستغلات او(واقع در خیابان تهران ) بود برای محل پارک اتوبوسها وسایر تاسیسات در اختیار شهرداری وشرکت گذاشت. درست محمد صنعتی نماینده انجمن ایالتی شهرستان کرمان با یاد ختطرات تلخ وشیرین گذشته در این خصوص می گوید: درست بخاطر دارم زمانیکه شهردار وقت گزارش این عمل نیک حاج اصغر نخعی را به انجمن شهر داد زند یاد حسین فروغی که ریاست انجمن شهر را عهدار بود اظهار داشت گزارش شهردار بسیار امیدوار کننده است مخصوصاً این نوید را می دهد که هنوز هم در شهر کرمان افراد خیری هستند که چنانچه سازمانی اعم از دولتی یا ملی بخواهد گامی به نفع مردم بردارد. ومشکلی پیش رو داشته باشد،مردانه وارد صحنه شوند وآن مشکل را رفع کنند برای نمونه بایستی همین عمل بجا ونیک حاج اصغر نخعی را نام برد به هر حال اولین جلسه مجمع عمومی شرکت در تاریخ 15 بهمن 1347 تشکیل شد واعضا نخستین هیات مدیره شرکت به این شرح بر گزیده شدند.آقایان حاج اصغر نخعیمحمد علی احسان،محمد رضا ترکزاده،محمود هرندی زاده،دکتر محمد فروزان،امیری،عباس اژدری،سید جواد حسینی،حسام الدین منشی زاده،مهدی اسلامی معاون شهرداری.وچون برطبق اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی 49 درصد از سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی و51 درصد آن متعلق به شهرداری بود لذا 4 نفر اول نمایندگان سهامداران بخش خصوصی و5 نفر بقیه که 4 نفرشان از اعضای انجمن شهر وپنجمین نفر کارمند شهرداری بود،نمایندگان شهرداری محسوب می شدند.به عنوان اعضا هیات مدیره برگزیده شد. وپس از تشکیل دومین جلسه آقای حسام الدین منشی زاده را که هم عضو انجمن شهر و هم وکیل دادگستری بود به عنوان اولین رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت انتخاب نمودند نخستین اقدام مدیر عامل شرکت ،خرید 10 دستگاه اتوبوس بنز 1313 از شرکت ایران ناسیونال بود که عده ای راننده به تهران اعزام شدند واتوبوسهای خریداری شده را تحویل گرفته ،به کرمان آوردند.در روز اول فروردین ماه سال 1348 رسماً اتوبوسهای شرکت واحد فعالیت خود را با حمل ونقل مسافران در خطوط داخلی شهر کرمان شروع کردند .چند ماهی از شروع به کار نگذشته بود که 5 دستگاه اتوبوس بیابانی دیگر از شرکت ارژنگ خریداری شد ودر خطوط حومه شهر نیز کار حمل ونقل مسافران آغاز گردید همزمان با گسترش شهر و جمعیت بر تعداد اتوبوسها ومینی بوسها اضافه گردید وخطوط بیشتری چه در داخل وچه در حومه شهر، زیر پوشش شرکت واحد قرار گرفت. پس از مدتی شهردار تصمیم گرفت چنانچه سهامداران مایل به واگذاری سهام خویش باشند سهام آنان را خریداری نماید به تدریج تمام سهام سهامداران به غیر از حاج اصغر نخعی که تقریباً 10 درصد سهام شرکت را تشکیل می داد خریداری نمود و آن مرد نیک هم کلاً سهام خودرا به مردم کرمان اهداء نمود که این اقدام نیک وخداپسندانه او کمک بزرگی به وضع مالی شرکت محسوب می شد.گفتنی است در سالهای بعداز تاسیس شرکت واحد از طرف سازمان برنامه وبودجه و وزارت کشور کمکهایی برای تهیه اتوبوس وتوسعه خطوط مسافر بری شرکت واحد کرمان صورت گرفت ودر سال 1373 عنوان شرکت واحد اتوبوسرانی کرمان وحومه به سازمان اتوبوسرانی کرمان وحومه تبدیل ومدیریت آن به عهده احمد احتشام زاده واگذار شد. از اقدامات دوران تصدی نامبرده می توان توسعه فعالیت سازمان مزبور وافزایش خطوط اتوبوسرانی در کرمان وحومه وساختن پایانه بزرگی در نزدیکی ایستگاه راه آهن شهر ذکر کرد که در آن جایگاه هایی به عنوان انبار وتعمیرگاه ،جایگاه شستشوی اتوبوسها نصب پمپهای گازوئیلی و...وجود دارد. سازمان اتوبوسرانی کرمان در اواسط سال 1375 دارای 140 دستگاه اتوبوس حدود 350 نفرپرسنل ،امر حمل ونقل مسافران را در داخل شهر کرمان وحومه عهد دار بود.ضمناً افرادی که در طول مدت حدود بیش از 40 سال فعالیت این شرکت یا این سازمان (از سال 1347 تاسال 1388 )سمت مدیر عامل آن را داشته اند ،عبارتنداز :

1- حسام الدین منشی زاده

2- محمد ایرانپور

3- محمد علی احسان

4- مهدی اسلامی

5- سرهنگ احود کرباسی

6- محمد حسن پناهپور اسلامی

7- رضا زند

8- سید اسدا... علوی

9- علی اصغر مالک

10- جواد کردستی

11- مهندس علی وحدت

12- جواد روحانی

13- سید علی علوی(شهردار وقت با حفظ سمت)

14- عطاء ا... میر احمدی

15- محمدعلی عراقی

16- سرهنگ اکبر ارجمند

17- مهدوی(شهردار وقت)

18- مهندس نعمت اللهی(2 دوره)

19- احمد احتشام زاده

20- دانش

21- مهندس لنگری

22- مهندس عرب نژاد

در پایان بنا به توصیه دانشور از شهرداری واولیا محترم سازمان اتوبوسرانی کرمان تقاضا می کنیم به پاس خدماتی که زنده یاد حاج احمد نخعی در امر پایه گذاری سازمان اتوبوسرانی کرمان نموده .

و هم اکنون این سازمان دارای 300 اتوبوس می باشد که 217 دستگاه آن فعال ومابقی آن بدلیل فرسودگی نیازمند تعمیرات ویا بطور کلی از رده خارج شده اند ودر طول شبانه روز بیش از 220000 هزار نفر مسافر را در 63 مسیر شهری وحومه جابه جایی می نماید ومدیریت این سازمان به عهده مهندس عرب نژاد می باشد.

معرفی مدیر عامل

سرپرست سازمان اتوبوسرانی
عبدالهادی طاهری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 161 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top